ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา

โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1055250440
รหัส Smis 8 หลัก :
  55022008
รหัส Obec 6 หลัก :
  250440
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เมืองยมวิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Moungyomvittakran
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านสบบั่ว
ตำบล :
  ยม
อำเภอ :
  ท่าวังผา
จังหวัด :
  น่าน
รหัสไปรษณีย์ :
  55140
โทรศัพท์ :
  054-705-288
โทรสาร :
  054705255
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 พ.ค. 2536
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตน่านเหนือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ยม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  176 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.